Agenda Local 21

 

Durant la Conferència Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, organitzada en 1992 per Nacions Unides, 173 estats aprovaren a Rio de Janeiro un programa d'acció sobre el medi ambient i desenvolupament per al segle XXI, el denominat Programa 21, introduint el concepte de sostenibilitat a través de la integració del medi ambient en el conjunt de les polítiques sectorials

Una proposta fonamental fou la d'impulsar les iniciatives de les autoritats locals en suport del desenvolupament sostenible. L'Agenda Local 21 per el desenvolupament sostenible de Petra, pretén situar-se en aquest procés, que sorgeix de les experiències i propostes generades en l'àmbit europeu.

Amb l'Agenda Local 21 es pretén avançar en la construcció d'un poble proper als objectius de sostenibilitat, un poble modern i dinàmic, que desenvolupi un entorn atractiu i saludable des del punt de vista ambiental, social i econòmic

L'agenda Local 21 és un procés que es basa en la participació ciutadana i que condueix a la implantació d'un Pla d'Acció orientat a assolir un desenvolupament sostenible per Petra.

És un Pla d'Acció Ambiental promogut i desenvolupat per autoritats locals a favor del desenvolupament sostenible de la seva comunitat, és un "Compromís d'actuar cap a la millora ambiental continua del municipi".

El procés d'agenda local 21 es concreta en quatre fases diferenciades, que corresponen a diferents processos per arribar a tenir una planificació estratègica integral del municipi.

Aquestes quatre fases tenen com a resultat diferents documents:

FASE 1. Recollida d’informació i elaboració de la memòria descriptiva

 

Coneixement de la realitat municipal. Anàlisi dels factors i paràmetres ambientals i territorials. D’aquesta fase en resulta la MEMÒRIA DESCRIPTIVA AMBIENTAL DE PETRA

FASE 2. Elaboració del diagnòstic ambiental

 

Avaluació dels punts forts i oportunitats, així com els riscs o problemàtiques detectades. D’aquesta fase en resulta la DIAGNOSI AMBIENTAL DE PETRA

FASE 3. Elaboració del Pla d’Acció Local

 

Pla estratègic amb les actuacions que convé dur a terme per aconseguir el municipi del futur. D’aquesta fase en resulta el PLA D’ACCIÓ LOCAL

FASE 4. Execució del Pla d’Acció Local 

 

Aprovació municipal del Pla d’acció i execució de les diferents propostes.

 

2016 Ajuntament de Petra. Reservats tots els drets CSS XHTML WAI

  • Ajuntament de Petra
  • CIF: P0704100G
  • Adreça: Font, 1. 07520
  • Telèfon: (+34)971 830000
  • Fax: (+34) 971830262
  • Coordenades UTM 31N ETRS89:
    509627, 4384898 m