ÍNDEX

0. INTRODUCCIÓ........................................................................................................................... 1

1. GENERALITATS........................................................................................................................ 5

1.1 SITUACIÓ REGIONAL DEL MUNICIPI

2. ENTORN FÍSIC.......................................................................................................................... 7

2.1. CLIMA I METEOROLOGIA

2.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA I EDAFOLOGIA

2.3. HIDROLOGIA

3. ENTORN SOCIO-ECONÒMIC...................................................................................................... 15

3.1. CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI

3.3. CARACTERÍSTIQUES SOCIO-ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI

3.4. QUALITAT DE VIDA

4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I USOS DEL SÒL............................................................................ 27

4.1.ASPECTES DE PLANEJAMENT DIRECTRIU I SUPREAMUNICIPAL

4.2.ESTRUCTURA URBANA

4.3.ANÀLISI DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

4.4.CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I DELS NUCLIS ANTICS

5. SISTEMES NATURALS.............................................................................................................. 37

5.1. ELS ECOSISTEMES

5.2. ELEMENTS PAISATGÍSTICS DESTACATS D’ESPECIAL INTERÈS NATURAL I ESTAT ACTUAL DE LA SEVA GESTIÓ

5.3. CONNECTIVITAT BIOLÒGICA DEL TERRITORI

5.4. RISCOS AMBIENTALS

6. INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES................................................... 67

6.1. INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

7. MOBILITAT I TRANSPORT........................................................................................................ 77

7.1. MARC AUTONÒMIC. PLA DIRECTOR SECTORIAL DE TRANSPORTS DE LES ILLES BALEARS

7.2. XARXA VIÀRIA

7.3. ANÀLISI DE LA MOBILITAT

7.4. TRANSPORT COL·LECTIU

8. EDUCACIÓ AMBIENTAL........................................................................................................... 89

8.1. L’EDUCACIÓ AMBIENTAL ALS CENTRES D’ENSENYANÇA DEL PLA

8.2. L’EDUCACIÓ AMBIENTAL AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ

8.3 ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LA DIFUSIÓ AMBIENTAL

9. GESTIÓ DE L’AIGUA............................................................................................................... 101

9.1. MARC NORMATIU AUTONÒMIC. PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS

9.2. ABASTAMENT D’AIGUA

9.3. AIGÜES RESIDUALS

10. ANÀLISI DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS A PETRA I DEL PLA DE MALLORCA............................ 115

10.1. ELS RESIDUS MUNICIPALS

10.2. LA NETEJA VIÀRIA

10.3. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DE L’ENDERROC

10.4. RESIDUS AGRÍCOLA-RAMADERS

10.5. RESIDUS INDUSTRIALS

10.6. RESIDUS DEL TERCIARI

11. ESTRUCTURA ENERGÈTICA.................................................................................................. 143

11.1. INVENTARI D’INFRASTRUCTURES ENERGÈTIQUES

11.2. FONTS I CONSUMS D’ENERGIA

11.3. ENERGIES RENOVABLES I MESURES ENCAMINADES A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

11.4. FLUX GLOBAL D’ENERGIA DEL PLA

12. QUALITAT DE L’AIRE...........................................................................................................165

12.1. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

12.2. RENOU

 

 

2016 Ajuntament de Petra. Reservats tots els drets CSS XHTML WAI

  • Ajuntament de Petra
  • CIF: P0704100G
  • Adreça: Font, 1. 07520
  • Telèfon: (+34)971 830000
  • Fax: (+34) 971830262
  • Coordenades UTM 31N ETRS89:
    509627, 4384898 m